اریا

حق بر آزادي مطبوعات در پرتو آموزه هاي حقوق بشر – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=281365

اصل مقاله 439.71 K – فصلنامه علوم اجتماعی
qjss.atu.ac.ir/article_877_3a08cce43ca824aaa46f493e814879eb.pdf

دریافت مقاله
ensani.ir/fa/article/download/121142

تبيين کژکارکردي و ناکامي مشارکت حزبي – انجمني در عصر …
ensani.ir/fa/article/download/311223

جايگاه مطبوعات در سياست ملي ارتباطي و رسانه‌اي – Magiran
www.magiran.com/article.asp?AID=1470
۱ دی ۱۳۸۳ –

نقش مطبوعات در تاريخ معاصر ايران – Magiran
www.magiran.com/article.asp?AID=11202

اصل مقاله – مطالعات رسانه ای
mediastudies.srbiau.ac.ir/article_4211_5b135ab1953761c2d6984d1686caf52c.pdf

آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت در ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت
qjmn.farhang.gov.ir/article_53572_f5064a89c6b2fb7be2e03688d3a6ea5a.pdf
۱۷ بهمن ۱۳۹۱ –

حق بر آزادی مطبوعات در پرتو آموزه‌های حقوق بشر | خسروی | مجله …
journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14698

رابطه رسانه و سیاست در چهاردهه بعد از انقلاب اسلامی – پژوهشگاه …
www.ihcs.ac.ir/fa/news/17835/رابطه-رسانه-و-سیاست-در-چهاردهه-بعد-از-انقلاب-اسلامی
۱۸ بهمن ۱۳۹۷ –

ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺮدم درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻘﺶِ دوﻟﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
jls.shirazu.ac.ir/article_1912_5e42e052507e6ada754efec4c226158f.pdf

مقالات مرتبط با آزادی مطبوعات – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/آزادی_مطبوعات

دریافت متن کامل فصلنامه مطالعات راهبردی زمستان 95 – مرکز …
www.css.ir/Media/PDF/1396/01/25/636277993082200872.pdf
۳۰ بهمن ۱۳۹۱ –

اقتصاد سیاسی توسعه و دموکراسی در برزیل )1960-2011(
www.isih.ir/article_205_c0bc439759bf32258413b11bc1c9fdba.pdf
۹ آذر ۱۳۹۴ –

شاخص های کیفیت مطبوعات از دیدگاه استادان ارتباطات و …
https://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code40jf/article/download/5237/5360

نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان
www.jsfc.ir/article_44175_7911565af5d07a97352febc7e6a5d2d9.pdf

مقالات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در پر تیراژترین روزنامه …
www.dailyafghanistan.com/opinion.php

روش تحقیق توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی – پروپوزال
www.gigadoc.ir/دانلود/4420/روش-تحقیق-توسعه-سیاسی-و-تاثیر-آن-بر-امنیت-ملی

تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه‌ها در عرصه‌های ملی، منطقه‌ای و …
www.hamshahrionline.ir/…/تحولات-مبانی-حقوقی-آزادی-رسانه-ها-در-عرصه-های-ملی-منط…
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ –

خوارزم تجلي گاه كلامي اعتزال در روزگاه خوارزمشاهيان – پژوهش …
jhr.ui.ac.ir/article_16644_92c6d3eb7cd3e9a8fd95d3b873558629.pdf
یافته کلی مقاله آن است که در سده اخیر، رقابت سیاسی – حزبی در ایران عمدتا ناسالم، قدرت بنیاد و غیر نهادمند. بوده است و در … نظام های سیاسی دموکراتیک و در حال گذار.

اصل مقاله 264.35 K – فصلنامه مطالعات راهبردی
quarterly.risstudies.org/article_1008_73bfe53fee5b8f98c9a76ce05d47f072.pdf

عصرانه با طعم قانون – محسن کدیور
https://kadivar.com/16668/
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ –

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی …
www.jss-isa.ir/article_21172.html

افغانستان، نظام سیاسی و دموکراسی – وهابیت پژوهی
alwahabiyah.com/fa/Article/View/128729/افغانستان-نظام-سیاسی-و-دموکراسی

ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ: ﺷﻮاﻫﺪي از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
jqe.scu.ac.ir/article_11848_e2c277970ae6cf8f8a359635789ed9c0.pdf

احزاب سیاسی و نقش آن در توسعه سیاسی ایران: مطالعه موردی …
psq.kiau.ac.ir/article_523751.html

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا
https://tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

نظام آموزشی ملی در فرانسه؛ بیان فلسفۀ‌‌ اجتماعی دموکراتیک | …
www.bayancenter.org/fa/2018/03/235/
۴ فروردین ۱۳۹۷ –

فروشگاه مارکت سنتر