اریا

شیوه نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری – دانشگاه اصفهان
edu.ui.ac.ir/dorsapax/Data/Sub_8/File/shive-negaresh.pdf

شيوه تدوين پايان نامه – تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواجه …
https://grad.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=12…

شيوه تدوين پايان نامه – آموزش دانشکده عمران دانشگاه خواجه …
edu.civil.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=80…5415…

شیوه نامه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد
https://for.urd.ac.ir/fa/cont/44
۲۸ خرداد ۱۳۹۸ –

ﻧﺤﻮﺓ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻱ – Math – IPM
math.ipm.ac.ir/Administrative_Forms/Forms/Student/Negaresh.pdf

راهنمای تدوین پایان نامه ها
centrallib.alzahra.ac.ir/Portals/0/PDFs/…/راهنمای%20تدوین%20پایان%20نامه%20ها.pdf

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
library.yazd.ac.ir/Content/Files/YAZD/Downloads/ghavanin/payannameh.pdf

نامه تدوین و نگارش شیوه ارشد و رساله دکتری نامه کارشناسی …
qom.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=ef3f24c0-7f8e-4306-b62d-a0dfd03e32c2

نحوه تهيه و اصول نگارش پايان نامه ها و رساله هاي … – دانشگاه …
https://uok.ac.ir/jirocms/files/upload/websites/uok/…/vc…/hum_thesis_template.doc

دستورالعمل تنظیم و نگارش پایان نامه کارشناسی … – دانشگاه …
https://www.sbu.ac.ir/…/آیین%20نامه%20ها/…/دستورالعمل%20تنظيم%20و%20نگارش…

شیوه انجام پایان نامه کارشناسی – ایران مشاور
www.iran-moshaver.ir/bachelor/
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ –

شيوه نامه نگارش و تدوين پايان نامه دانشجويي – دانشگاه خاتم
khatam.ac.ir/sites/khatam/files/files/shivenameh1.pdf

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و …
iauec.ac.ir/آیین-نامه-نحوه-نگارش-و-تدوین-پایان-نامه/
نسخه جدید آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه بر روی لینک معاونت پژوهشی بارگزاری گردیده است. مدارک لازم جهت تسویه حساب با دفتر امور پژوهشی. – دو نسخه CD …

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد – …
qaemiau.ac.ir/component/defuniv/defunivfilelist/downloadfile/52.html

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و …
hedu.mshdiau.ac.ir/images/negaresh.doc

شیوه نامه تدوین و نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری – …
araku.ac.ir/documents/85234/0/1535133875_-1.pdf

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
www.iaug.ac.ir/files/fp/fp11.docx

قوانین نگارش پایان نامه – دانشگاه میبد
https://meybod.ac.ir/academic-research/education/rules

شيوه¬نامه تنظيم و تأليف پايان نامه – دانشگاه هنر
www.art.ac.ir/Files/1/Content/shive%20tanzim%20payananame.doc
(بنا به سليقه دانشجو انتخاب و در ابتداي پاياننامه ارايه ميشود ) …. ○شيوه نگارش و مأخذآوري : اين بخش بايد با تبعيت از منابع معتبر انتشار يافته در اين زمينه …

دانلود ها – راهنمای نگارش پایان نامه ها و رساله ها
https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/436/راهنمای-نگارش-پایان-نامه-ها-و-رساله-ها

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و …
iau-boukan.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/f_sheveh.doc

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی … – …
iaumalard.ac.ir/Data/Sub_0/File/آيين%20نگارش%20پايان%20نامه.doc

راﻫﻨﻤﺎي ﻧﮕﺎرش ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ ﻫ
nmf.khuisf.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_5/File/rahnamaye-negaresh-payannameh.pdf

راهنماي ساختار نگارش پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع پزشكي …
medicine.mubabol.ac.ir/PDF/Loader.pdf

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور (مرداد 1395)
teh-rey.pnu.ac.ir/Portal/file/?503986/16.5.95.doc

دستور العمل نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشکده …
sph.tums.ac.ir/Portal/file/?51598/دستور-العمل-نگارش-پايان-نامه-کارشناسي-ارشد…

دانشگاه علم و هنر ::: شیوه نامه نگارش و ویرایش پایان نامه …
sau.ac.ir/pages/graduate/25.html

شيوه نامه تدوين پايان نامه كارشناسي ارشد ويژه دانشجويان غير …
www.imamreza.ac.ir/portal/media/home/Forms/pg/shive/master/MD03-PG-02.pdf

فروشگاه مارکت سنتر