اریا

مدلی برای توسعه صادرات با تمرکز بر «واردکننده مقصد»

درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است.

محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است.

با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، عدم صدور ویزا بوده، چرا که اساسا نیازی به …

با اجرای مدل صادرات با تکیه بر واردکننده مقصد ، دیگر نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، عدم صدور ویزا Ø.

با اجرای مدل صادرات با تکیه بر «واردکننده مقصد»، دیگر نخواهیم شنید که علت ناکامی صادراتی به قطر، عدم صدور ویزا بوده، چرا که اساسا نیازی به سفر صادرکننده …

درباره ناکامی‌های کشور در حوزه صادرات غیرنفتی، ادبیات تخصصی معتنابهی تولید شده است.

محدود کردن نظام صادراتی به مدل مبتنی بر «صادرکننده مبدا»، یک خطای راهبردی بوده که وضع امروز صادرات غیرنفتی ما، حاصل این رویکرد است.

در این شرایط، رویکردهای سنتی، برای توسعه و حفظ هویت فرهنگی، کارآیی خود را از ….. در این طرح بیشتر تمرکز بر تجارت دوجانبه (دوسویه) کالاهای فرهنگی وتشخیص …. 4) با چه مدلی میتوان توسعهی صادرات کالاهای فرهنگی در شرایط جهانیشدن را تبیین نمود؟ … مشتریان در کشور مقصد و وضعیت توسعهی اقتصادی کشور مقصد” میباشد.

در گذشـته ورود بـه يـک بـازار خارجـي از طريـق ترانزيـت و فـروش در بـازار مقصـد اتفـاق … موضــوع، شناســايي عوامــل موثــر بــر انتخــاب روش ورود بــا طراحــي مدلــي از … راهبردهــاي ورود، طیــف گســترده اي را از صــادرات تــا ســرمايه گــذاري از آغــاز در بــر …. عوامـل شـناخته شـده بـر روش ورود و انـدازه گیـري میـزان همبسـتگي ايـن عوامـل تمرکـز.

همراه دارند شاه آبادی و ثمری، صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فاوا نه … رویکرد مدل های بین المللی سازی بنگاه ها را می توان به دو گروه سنتی و متأخر …. مانند فاصله، کمبود اطلاعات از بازارهای مقصد و ضعف برنامه بازاریابی غلبه کنند ….. بین المللی پرهیز از ورود به بازار داخلی اتکا به چشم انداز توسعه در بازار ملی تمرکز تام بر بازار.

نمودار استنادات سالانه به مقالات کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان … برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی با مدل SWOT (مطالعه موردی: یکی … بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه درمناطق روستایی ….. نقش نورومارکتینگ و نوروبرندینگ در ارتقاء کسب و کار نمایندگی های بیمه در …

و داده هاي مقطعي سال 2010 و مدل اقتصادسنجي استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر … .6، و حمل ونقل مناسب تا رسیدن به مقصد در چارچوب زماني مورد انتظار5محموله ها. همچنین، این … توسعه تجارت و به ویژه صادرات منتخبي از کشورها ازجمله ایران را ارزیابي کند. 1. چارچوب نظري … گمرکي(، تمرکز در صنعت پشتیباني به مراتب کم تر خواهد بود.

در این راستا تجربه و عملکرد تبليغاتی، بازاریابی و صادرات کشورهای موفق در زمينه …. یک یا دو محصول یا ارزش اصلي، توجه و تمركز نماید؛ تبلیغات … بسته بندی، عرضه با نام هاي جدید، تعویض شكل و مدل و باال …. كشور مقصد را به مثابه مولفه های مهم محیطی، در نظر گرفتند. … در رابطه با عملكرد صادراتی و توسعه صادراتی به عنوان عامل.

طراحی و تبیین مدل سیستمی به منظور ارزیابی جذابیت بازارهای بین المللی برای صادر کنندگان. کشور افغانستان … افغانستان است. سهم اصلی این پژوهش در پژوهشهای مربوط به استراتژی های توسعه بازار صادراتی افغانستان، مطالعه …. عدم تمرکز مقاله حاضر بر این مدلها، از تشریح این ….. مشتریان مقصد با محصول و هماهنگی محصول با هرم.

96 و. ،. ﻣﻬﺮ. و. آﺑﺎن. 1388. ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺮه. وری در. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ. ﻧﻔﺘﯽ …. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪل اﺑﺘﺪا ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺨﺘـﺼﺮی از ﺑﻬـﺮه. وری و ….. ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی …… ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و.

را قادر می سازد از محدوديت های بازار داخلی رها شده و با توسعه صادرات بازارهای جهانی را هدف قرار داده. و از صرفه های … خلق مطلوبيت فيزیکی، زمانی و مکانی، فرآیند تمركز.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ رﺷﺪ ﺻﺎدرات و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨـﻮع ﺻـﺎدرات ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاران ﻗـﺮار … دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸـﺘﺮي از ﮐﺎﻻﻫـﺎي ﺻـﺎدراﺗﯽ …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿـﻮع و در ﺑﺨـﺶ. ) 4(. ﻣـﺪل ﻣـﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده و روش ﺗﺤﻘﯿ. ﻖ ﺑﯿﺎن …… ﻣﻘﺼـﺪ. ﺟﺪﯾـﺪ، اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳـﺖ. ﻫـﺎ. ي ارزي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات و. ﺷﻤﺎر. زﯾﺎدي. از.

ﻮ. ﺛﺮ در اﻓ. ﺰاﻳﺶ. ﺻﺎدرات از دﻳﺪﮔﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﺮان ﺗﺤﺖ ﻣﺪﻟﻲ اراﻳﻪ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗ …. ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﻛﻨﺘﺮل … ﻫﻤﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان و ﻛﺎرﺷﻨ … ﻳﻚ دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داﺧﻠﻲ … ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺮﻛﺖ ارﺳﺎل ﻣﻲ.

بر کاهش ضربه پذيری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و توسعه صادرات تاکيد شده. است. … نشان می دهد که تمرکز کشورهای در حال توسعه بر توليدات اصلی که حجم عمده ای از … مبانی نظری متنوع سازی صادرات بر پايه مدل رشد درونزا اين است که متنوع سازی ….. بررسی ترکيب کشورهای مقصد نيز دارای داللت های مفيدی برای اقتصاد است،.

تحقیق با هدف بررسی تأثیر راهبردهای رقابتی بر عملکرد صادراتی بنگاه های … های ایرانی به مدلی جامع جهت موقعیت یابی استراتژیک، همچنان فقدان مدلی مطابق با … از راهبردهای رهبری هزینه، تمایز، تمرکز می تواند عملکرد صادراتی شرکت ها موردنظر ….. مصرفی مورد نیاز به موضوع بازاریابی و توسعه ی صادرات توجه خاصی مبذول می کنند.

می دهد که بهترین روش توسعه صادرات میوه و تره بار ایران به روسیه به عنوان اقلام صادراتی … کافی بازارهای هدف، درجه تمرکز، رفتار رقبا و موانع ورود به این بازارها برای … خرید پیش بینی ۲۰۱۸})، پنجمین وارد کننده مواد غذائی دنیا، مصرف کننده ۳ درصد از … عدم برخورداری از یک مدل علمی و کاربردی توسعه صادرات، عدم بهره برداری از. توافقات …

هدف این پژوهش تبیین رابطة میان راهبردهای توسعة بازار و عملکرد صادراتی و شناسایی … صادراتی، به عنوان عواملی شناسایی شده‌اند که با راهبرد تمرکز بازار هماهنگی دارند.

بررسی ها آماری، نشان از افت صادرات ایران با این کشورها در سال 2019 دارد. … جامع و اهمیت‌دهی به موضوع توسعه صادرات و مشارکت فعال ایران در زنجیره ارزش جهانی»، …. طراحی مدل‌های جایگزین و تمرکز بر مسیرهای تجاری دیگر و حتی انعقاد قراردادهای … مبادلات تجاری ایران به ۳۵.۵میلیارد دلار رسید/ چین مقصد اول صادرات ایران.

organisational relationships and.

مدرس خیابانی همچنین ادامه داد: برای توسعه صادرات به موازات عقد تفاهم … خبر داریم برخی از رقبا در کشورهای مقصد تفاهم‌نامه استانداردی امضا کرده‌اند و …

… نقش بازاریابی درون سازمانی در بهبود و توسعه سازمان‌های با تکنولولژی برتر … فرایند بین‌المللی شدن بنگاههای کسب و کار متوسط و کوچک ایرانی با تمرکز ویژه بر …. به عنوان یک مقصد گردشگری; بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه …

نقش تحقيقات استراتژيك بازار در توسعه صادرات … فيزيکي، زماني و مکاني، فرآيند تمرکز و برابري و توزيع، يک فرآيند انتقال …. مدل سنتي اداره امور، قبلاً به علت تمرکز بر عوامل دروني و چشمانداز کوتاهمدت آن مورد انتقاد قرار گرفته بود. … تحقيقات در بازارهاي مقصد با توجه به سیاستها و محدودیتهای کشورهای مقصد و …

دانشبنیان دارد؛ یعنی توسعه و رشد اقتصادی، عدم اتکا به درآمدهای نفتی و … برخوردار است و از سوی دیگر با ایجاد نوعی وابستگی اقتصادی در کشور مقصد … صادرات متکی بر اقتصاد دانشبنیان، اهمیت ویژهای در امنیت اقتصادی و صادرات … مدل. های اولیه. ی رشد اقتصادی بیشتر بر عوامل فیزیکی تولید )مانند سرمایه. ی ….. با تمرکز بر.

ظرفيتهاي صادراتي بخش كشاورزي و صنايع غذايي ايران به پاكستان. ظرفيتهاي صادراتي …… پرداخـت معادل عوارض بـه وارد كننده يا خريدار محلي هر گونه كااليي كه تعهد به ❖ …… شبكه هاي مقصد آمريكا، اروپا و خاورميانه و خاورد دور به طور مرتب در تردد هستند. توزيع به ….. صابون، موم و شمع و مدل …… راهبرد تمركز بر كاالهاي داراي مزيت نسبي. با …

برچسب‌ها:, , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر