اریا

رفع اشکالات چهره با گریم صورت!

با استفاده از آرایش به رنگ اصلی صورت یا ۳ درجه روشن تر یا ۳ درجه تیره تر (سایه)میتوان اشکالات صورت را از میان برد یا حداقل کاهش داد.

جدول عدم تناسب نمای روبرو و آرایشهای تصحیحی هر یک

پیشانی بلند تیره کردن خط رویش مو
پیشانی کوتاه روشن کردن تمامی پیشانی٬های لایت خط رویش مو
پیشانی پهن تیره کردن گیجگاه
پیشانی باریک روشن کردن گیجگاه
گیجگاه فرو رفته روشن نمودن فرو رفتگیها
چانه مربعی شکل تیره زوایای آرواره چانه برجسته تیره کردن تمامی چانه
چانه بلند تیره کردن یک سوم تحتانی
چانه کوتاه تیره کردن بافت اضافی
گونه های گرد تیره کردن تمام گونه
گونه های گرد تیره کردن تمام گونه
صورت پهن تیره کردن بخش داخلی فضای زیر گیجگاهی
صورت باریک تیره کردن بخش خارجی فضای زیر گیجگاهی
گونه های صاف های لایت گونه (زایگوما) و تیره کردن فضای زیر گیجگاهی
چروکها های لایت عمق چین ها

منبع:dehkade2000.persianblog.ir

فروشگاه مارکت سنتر