اریا

تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد – ILO
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/97718/…/IRN-2011-L-97718.pdf

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مرکز پژوهشها
۱۹ آذر ۱۳۹۰ –

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومبارزه با فساد – شرکت آب و …

ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺄء وﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻓﺴﺎد ﺗﻌﺎرﻳﻒ

وزارت اطلاعات/قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

فهرست تخلفات و مجازات های پیش بینی شده در قانون ارتقاء …

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – معاونت توسعه

ارسال لايحه "تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام …

بررسـی عملی وضعیـت اجـرای قانون ارتقای سـالمت نظـام اداری و …
۱۹ مهر ۱۳۹۵ –

آيين نامه اجرايي ماده 26 قانون ارتقاي سلامت اداري.pdf آيين نامه …

برنامه ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.doc برنامه …

جزوه آموزشی قوانین و مقررات سلامت اداری و مقابله با فساد

ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد 6 ﻣﺎده 4 آﯾ

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – سازمان جهاد …

قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد – بخشداری کهن …

اصلاحیه قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد – دفتر …

دستورالعمل اجرایی مواد ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

1( ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍ – وزارت تعاون

آيين نامه اجرايي ماده (26) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله …
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ –

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و …

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله …
۱۷ دی ۱۳۹۳ –

آيين نامه اجرايي تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و …

قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
۱۵ تیر ۱۳۹۳ –

چک لیست ارزیابی شاخص های استانی سال 96(فایل zip)

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

د ﻮرا ﻤﻞ ﺳﻼ ﺖ اداری – معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی …

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر