اریا

بررسی مولفه های واکنش های رفتاری مشتری (تبلیغات دهان به دهان و تمایل به تغییر)

مقاله بررسی تاثیر رضایت مشتری برتبلیغات دهان به دهان و …
https://www.civilica.com/Paper-IBSM04-IBSM04_062=بررسی-تاثیر-رضایت-مشتر…

تاثير تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر قصد خريد مصرف …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205734

نویسنده مسئول( د یاسر سبحانی فر استادیار دانشگاه علم و … – …
www.modiriyatfarda.ir/WebUsers/modiryatfarda/…/1396092912292119781-F.pdf

بازاریابی دهان به دهان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=بازاریابی+دهان+به+دهان&topic_2…

تأثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر وفاداری برند و قصد …
nmrj.ui.ac.ir/article_22449.html

ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﻨ
jebr.azad.ac.ir/article_515243_3bf2daf81d195f642939b2da7f93ab7c.pdf
۲۶ آبان ۱۳۹۲ –

پژوهشنامه مديريت ورزشي و رفتار حركتي، شماره 25 – Magiran
www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6454&Number=25

مدیریت بازاریابی در ورزش – پرتال جامع علوم انسانی
ensani.ir/fa/article/field/2859/مدیریت-بازاریابی-در-ورزش?page=3

ﻫﺎي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﻴﻨﻲ وﻓﺎداري و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣ
ensani.ir/fa/article/download/363645
۱۵ مرداد ۱۳۹۴ –

بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک‌های تبلیغاتی بر …
https://jibm.ut.ac.ir/article_57096_efc59c42b9387d01a8bba9db0fa69801.pdf
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ –

اصل مقاله 328.87 K – دانشگاه تهران
https://jibm.ut.ac.ir/article_28567_72c24446c7e1e2715a85d8704f0f86ef.pdf

عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران … – مطالعات …
tms.atu.ac.ir/article_5092_ae871ba1b3f28aaacfe604d36ab42922.pdf

اصل مقاله – فصلنامه علوم مدیریت ایران
journal.iams.ir/article_219_3f9602f48095215a52cabbf97167eb65.pdf

وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺮﻳﺪاران ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺛﻴﺮ اﻋﺘ
jomm.srbiau.ac.ir/article_2892_78d0c2e071d542d311be84fbded6f5fa.pdf
۲۷ مهر ۱۳۹۲ –

راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﻫ – پژوهشی …
jir.irc.ac.ir/article_5884_a0eb9d5fba423416f07091b8a351e975.pdf
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ –

اصل مقاله – فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست و تو …
ee.journals.pnu.ac.ir/article_5064_3062c795c27598a3aaa12e135b5dd35a.pdf

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـ – دانشگاه شاهد
cs.shahed.ac.ir/article-1-1471-fa.pdf
۱۰ تیر ۱۳۹۵ –

File Sell فروشگاه ساز رایگان فروش فایل آخرین فایل های …
https://filesell.ir/new.php

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎن ي ﺑﺮﻧﺪو ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ارزش وﯾﮋ – کاوشهای …
bar.yazd.ac.ir/article_178_f40f606755d0eeaebed447f32debae21.pdf
۴ آبان ۱۳۹۰ –

مقدمه – IKIU
www.ikiu.ac.ir/public-files/profiles/items/82778229261e73ccd1655a90e9efc72f.pdf

ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﺗﯽ ﻣﺸ – پژوهشگاه …
journals.ssrc.ac.ir/article_786_cc80c00cf4a26a54b2fcd9763943e833.pdf

چکیده – پژوهشنامه بازرگانی
pajooheshnameh.itsr.ir/article_8656_7db160c4d748041e23de8c83236ad0a9.pdf

بررسی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان درمان …
jsr.riau.ac.ir/article_1176_1ffec8c97cf5271e2363cea7cd51298e.pdf

The effect of website attributes and mental involvement …
https://arxiv.org/pdf/1711.04626

رضايت مشتری
www.bki.ir/Portals/0/PropertyAgent/1171/Files/928/3.docx

اصل مقاله 7.06 MB – مدیریت برند
bmr.alzahra.ac.ir/article_2718_491f25378cf0bc1621c61c298e1e0b6d.pdf

صفحه شخصی دکتر مرتضی ملکی مین باش رزگاه
https://mmaleki80.profile.semnan.ac.ir/

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر